RODO      
 
 
"Bohemistyka" – mezinárodní bohemistické diskusní fórum

    "Politika má mnoho tiskovin, taktéž i literatura, obzvláště krásná, má mnoho týdeníků a měsíčníků, různé profese mají své časopisy – jediný jazyk, nástroj všech, všem potřebný, ne všemi stejně vážený, často na něm byla páchána křivda a špatně se s ním zacházelo, nepustili ho ke slovu, nemá si ani kde postěžovat" – takováto slova byla napsána v roce 1901 v prvním čísle "Poradnika Językowego". A proto se redaktoři "Poradnika" rozhodli vydávat tento "skromný měsíčník", jenž vyplňoval tuto mezeru v nabídce časopisů a pokoušel se napravit nedostatky, které se vyskytovaly v jazykových projevech již před více než sto lety.

    Obdobně jako redaktoři "Poradnika", stejně tak i polští bohemisté jsou dnes přesvědčeni, že v Polsku chybí tiskoviny, jejichž hlavním cílem by byla diskuse o bohemistických problémech, o nichž se mluví a s nimiž se pracuje nejen v České republice, ale taktéž i za hranicemi tohoto státu.

    Přes velmi těžké podmínky, jež přináší současná doba, však přistupuji k vydávání nového slavistického časopisu a jsem přesvědčen, že naplním očekávání zájemců o takové periodikum. Takovýmto novým časopisem je "Bohemistyka", kterou vydává Institut slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Toto periodikum vychází tiskem čtyřikrát ročně.

     Časopis "Bohemistyka" poskytuje trvalý a bezplatný přístup pro všechny k článkům ve formě digitálních dokumentů, zejména prostřednictvím webových stránek.

    Čím by měla být "Bohemistika"? Jaké je poslání "Bohemistyky"? Má přinášet především komplexní a pravdivé informace a být i účinnou pomocí pro všechny bohemisty hlavně, v Polsku. Má to být nástroj výměny myšlenek, ale i pochybností a získaných zkušeností, nástroj, který seznámí příjemce s aktuálním děním na poli bohemistiky, s organizovanými konferencemi atd. Věřím, že půjde o pokud možno co nejlepší formu bohemistických prací, informací o dění v bohemistice a myšlenek spojených s oborem. Z tohoto důvodu se vzorem pro "Bohemistyku" staly takové časopisy, jako je "Naše řeč", "Česká literatura" a "Český jazyk a literatura", jejichž strukturu a formát rovněž přejala.

    Stěžejním bodem programu je navazování užší spolupráce mezi vědeckými pracovníky na poli bohemistiky a mezi především zahraničními příznivci českého jazyka a české literatury, kteří se zabývají bohemistickými otázkami nebo se o ně zajímají. Tento časopis bude obsahovat – kromě vědecké části – i část, která se bude věnovat recenzím a dějinám bohemistiky. Proto jsem se rozhodl soustředit se zejména na tři základní cíle, a to s přihlédnutím ke struktuře časopisu ve formě oddílů, kterými jsou:

1. Vědecká část, která bude obsahovat informace o aktuální bohemistické situaci a vědecko-výzkumné práce, v níž budou umístěny články z oblasti literární vědy a české jazykovědy, jakož i práce komparatistické.

2. Část věnovaná recenzím, komentářům, pojednáním a poznámkám bude obsahovat informace o bohemistických publikacích, jež se objevují na českém, polském a i světovém nakladatelském trhu. To by mělo jejich příjemci umožnit jejich rychlejší orientaci v novinkách, protože obsah obsahem časopisu bude i stručné kritické shrnutí nakladatelské činnosti, přehled novinek a recenze a pojednání o vědeckých pracích.

3. Oddíl "Kronika" bude informovat čtenáře o bohemistických centrech ve světě, jubileích českých a světových bohemistů, vědeckých konferencích, jež jsou věnovány problematice českého jazyka a české literatury atd. Pokusíme se přinášet prospěšné a – pokud možno – úplné – informace. Hodláme zveřejňovat také zprávy z vědeckých konferencí, výroční a jubilejní články polských a světových bohemistů a rovněž zprávy o činnosti bohemistických institucí a organizací ve světě.

    Zda tyto cíle budou uskutečněny, nebude záležet pouze na mně nebo na osobách, jež jsou členy vědecké redakce časopisu. My všichni jsme povinni se připojit k redigování "Bohemistyky", aby problematika, jíž se věnuje, mohla být vhodně a účinně propagována. Právě na harmonické a plánované spolupráci bude hodnota tohoto časopisu záviset. Proto se obracím na všechny čtenáře s velkou žádosti, aby nebyli pouze příjemci, ale aby zatoužili být i spolutvůrci. Nechci nikoho omezovat formou spolupráce. Každý hlas, ať jde o článek, nebo recenzi, zprávu z vědecké konference, informaci, toto vše může mít podstatný význam a praktickou hodnotu, toto vše může mít vliv na charakter časopisu. Díky vzájemné spolupráci by neměl být tento časopis pouze skomírající tiskovinou, ale živým slovem, jež pomáhá rozvíjet kontakty mezi bohemisty a bohemistickými centry v České republice, v Polsku, ale i mimo jejich hranice. V "Bohemistyce" je místo pro všechny, kteří chtějí spolupracovat.

    Iniciuji-li spolupráci, pak se sluší uvést kontaktní adresu. Nejrychlejším spojením je e-mailový kontakt. Prosím, pište a posílejte texty na následující e-mailovou adresu: bohemistyka@amu.edu.pl nebo mieczyslaw.balowski@amu.edu.pl. Lze rovněž poslat text (současně s disketou nebo CD) na adresu:

Redakcja "Bohemistyki"
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Aleksandra Fredry 10
PL–61–701 Poznań

 

Časopis "Bohemistyka" © 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem.
Návrh a vykonání webové stánky - Daniel Balowski.